ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Få styr på de vigtigste ændringer

Den 1/9 2020 træder en ny ferielov i kraft, men det er vigtigt at forberede sig allerede nu.

I det nuværende system optjenes ferie i ét år til afholdelses året efter. Med den nye lov indføres begrebet samtidighedsferie, hvor ferie optjenes og afholdes samtidig. Vi har nedenfor illustreret dette:

  • januar – 31. august 2019 optjenes ferie, til afholdelse 1. maj – 31. august 2020
  • september 2019 – 31. august 2020 optjenes ferie, til indefrysning.
  • september 2020 træder den nye ferielov i kraft – hver måned opspares 2,08 feriedage, til afholdelse den efterfølgende måned.

Ferieåret bliver fremover 16 måneder, og rykkes altså så det løber fra d. 1/9 til d. 31/12 året efter – første ferieår efter den nye lov bliver d. 1/9 2020 til d. 31/12 2021.

Der opspares fortsat 2,08 feriedage pr. måned for en fuldtidsbeskæftiget medarbejder.

Indefrysningsperiode

Som en del af den nye lov oprettes en ny feriefond. Den ferie som medarbejdere opsparer i perioden fra d. 1/9 2019 til d. 31/8 2020 bliver indefrosset enten hos virksomheden selv eller hos den nye feriefond.

Det indefrosne beløb får lønmodtager udbetalt ved pensionering, og beskatning af det indefrosne beløb sker først ved udbetaling.

For arbejdsgiverne er der valgfrihed, om der indbetales til den nye feriefond nu eller senere, men hvis indbetalingen udskydes skal der betales renter. Det indefrosne beløb skal indberettes til den nye feriefond senest 31/12 2020.

Regnskabsmæssige forhold

Som virksomhed er det pt. tilladt regnskabsmæssigt at indregne feriepengeforpligtelsen til medarbejdere efter 2 metoder:

  • Den summariske metode
  • Den konkrete metode

Den summariske metode består i, at der afsættes eks. 12 % af den ferieberettigede løn for funktionærer, hvis virksomheden har kalenderårsregnskab, eller 15,5 % af den ferieberettigede løn for funktionærer, hvis virksomheden aflægger regnskab d. 30/6.

For regnskabsår der afsluttes 30/9 2019 eller senere må kun den konkrete metode benyttes.

Ved den konkrete metode, beregnes feriepengeforpligtelsen ud fra den enkelte medarbejders tilgodehavende feriedage. Beløbet der indregnes som forpligtelse, beregnes som 12,5 % af den forventede årlige ferieberettigede løn på ferietidspunktet ud fra de konkrete feriedage den enkelte medarbejder har til gode.

Skiftet er en ændring af regnskabsmæssigt skøn, hvilket skal omtales i anvendt regnskabspraksis.

Regnskabsmæssigt skal virksomheder indregne indefrysningsbeløbet som langfristet gæld, hvis ikke virksomheden agter at indbetale i løbet af det næste regnskabsår.

Ferietillæg og den ekstra ferieuge

Ferietillæg kan fremover udbetales løbende i takt med afholdelse af ferie eller 2 gange årligt – maj og august. Hvis ikke ferietillægget udbetales løbende, skal virksomheden afsættes en forpligtelse hertil i regnskabet.

Den nye ferielov vedrører kun ferie, sikret gennem ferieloven (5 uger) – en eventuel 6. ferieuge er ikke en del af den nye ferielov, ligesom tilfældet er pt. Den ekstra ferieuge kan således ikke indefryses – afholdelse eller udbetaling aftales mellem parterne.

Ferie på forskud

Arbejdsgiver kan med den nye lov give medarbejdere tilladelse til at holde ferie på forskud (ferie der endnu ikke er optjent), hvor de nuværende regler ikke indeholder denne mulighed, og medarbejdere derfor bliver trukket i løn.

Giver virksomheden tilladelse til, at medarbejdere holder ferie på forhånd, skal denne modregnes i fremtidig optjent ferie.

Regnskabsmæssigt skal den afholdte men ikke optjente ferie indregnes under andre tilgodehavender. Der må ikke modregnes i feriepengeforpligtelse.

Hvad nu?

Med fordel kan virksomhederne allerede nu få styr på restferiedage m.m., og informere deres medarbejdere herom.

Christensen Kjærulffs medarbejdere er blevet klædt på med de nye regler og kan tilbyde assistance med at optimere virksomhedens forretningsgange i regnskabsafdelingen, således at de nye regler overholdes.

Har du spørgsmål til den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte Martin Dyhr Jørgensen.