ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Ny hjælpepakke til erhvervslivet på vej

Opdateret 29 marts 2020

Regeringen fremlagde d. 18. marts forslag til to nye tiltag, som skal hjælpe virksomheder, der oplever markant økonomisk nedgang pga. Corona-krisen. Nu er aftalen på plads, og med yderligere tiltag.

Den nye hjælpepakke består bl.a. af to forskellige kompensationsordninger, hvor den ene er målrettet selvstændigt erhvervsdrivende og den anden alle virksomheder, store som små, der er ekstraordinært hårdt ramt af Corona-krisen og ikke kan betale de faste udgifter.

Vi følger med i udvikling, og står klar til at hjælpe dig, hvis du har bruge for en sparringspartner eller en til at hjælpe med diverse praktiske ting.

 

Kompensation for faste udgifter

Regeringen foreslår, at staten skal dække visse omkostninger, som de hårdeste ramte virksomheder ikke kan betale på nuværende tidspunkt. Det betyder, at staten skal gå ind og dække f.eks. husleje. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 pct. i op til tre måneder. Siden i går er Regeringen og aftalepartierne blevet enige om, at virksomheder, som er blevet ramt af forbud om at holde åben, og derfor har været nødt til at lukke, vil få dækket 100 pct. af de faste udgifter.

 

Mere om kompensationsordningen:

Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

-Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald på mere end 40 pct i omsætning.

-Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct

-Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

-Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

-Virksomheder, som er ramt af forbud om at holde åben, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter

 

Andelen der kompenseres for, ser således ud:

-80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

-50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

-25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

 

Hvordan ansøger man?

For at ansøge skal man sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Der ydes 80 pct. støtte til udgiften til revisor i forbindelse med ansøgningen, hvis ansøgningen går igennem.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr virksomhed.

 

Kompensation for selvstændige

Denne ordning er målrettet de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætning som følge af Corona-virus.

 

Hvem gælder ordningen for?

– Virksomheden skal have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i en forudgående periode.

Ordning er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og som arbejder selv i virksomheden.

– Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CPR- og CVR-registrene senest den 1. februar 2020

-Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 ansatte

– Ordningen gælder også for ejerledere og hovedaktionærer uanset selskabsform, så længe virksomheden opfylder kriterierne herunder, at de har op til 10 fuldtidsansatte, og at ejerlederen selv arbejder i virksomheden.

 

Sådan ser ordningen ud indtil videre

-Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet – dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned

-Hvis der er en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen blive løftet op til 46.000 kr. pr. måned

-Kompensationsordningen gælder i tre måneder og er skattepligtig

-Virksomhedsejeren kan maksimalt være omfattet af ordningen i tre måneder

 

Dokumentationskrav:

For at modtage kompensation skal der følge en tro- og love-erklæring med indmeldelsen af det forventet omsætningstab. Samtidig skal man kunne begrunde, hvordan tabet skyldes Covid-19.

Omsætningstabet skal efterfølgende kunne dokumenteres at udgøre over 30 pct for den angivne kompensationsperiode. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Hvis omsætningstabet ikke er faldet med mere end 30 pct. skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Det samme gælder, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

Ansøgningsproceduren er stadig ikke færdigudformet, men vi opdaterer løbende.

 

Kompensationsordning for freelancere

Der er nu aftalt, at selvstændige uden CVR-nummer også skal få kompensation, hvis de som en konsekvens af Covid-19 forventer et fald i indtægterne.

 

Sådan ser ordingen ud

-Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige med tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som følge af Covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

 

Hvem omfatter ordningen:

-Ordningen dækker for personer med B-indkomst på min. 120.000 kr. i 2019, hvilket svarer til 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

-For at modtage kompensation må man ikke have en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

 

Øvrige hovedpunkter i den nye aftale

Øget adgang til eksportkredit.

Denne ordning er specifik til små og mellemstore eksportvirksomheder, og går ud på, at der oprettes en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkreditfond.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger.

Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op mod størrelsesordenerne 25 mia. kr.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne.

Denne ordning skal sikre, at det offentlige blandt andet betaler sine regninger hurtigere, ligesom der bliver mulighed for forudbetaling.

-Statslig garanti til Rejsegarantifonden.

For at hjælpe rejseselskaberne vil man styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge.

Vilkårene for dagpenge-og sygedagpengemodtagere bliver lempet i en midlertidig periode. F.eks. vil dagpengeperioden blive forlænget med 3 måneder.

Øgede lånemuligheder for elever og studerende.

Flere studerende vil på lige fod med andre lønmodtagere miste deres arbejde, og derfor skal de have ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388. kr. pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Andre tiltag, der skal hjælpe selvstændige

Folketinget vedtog den 17. marts lovforslag om ændringer i sygedagpenge-reglerne for selvstændige. Selvstændige har nu ret til sygedagpenge for de første 14 sygedage, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes Covid-19. Den selvstændige har ligeledes ret til sygedagpenge, hvis vedkommende på grund af myndighedernes anbefaling er sat i karantæne.