ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Reglerne om lønkompensation er vedtaget

Opdateret d. 30. april 2020

Alle private virksomheder, fonde, foreninger og selvejende institutioner (f.eks. teatre) der er hårdt ramt af Coronakrisen kan ansøge om lønkompensation, hvis de opfylder en række krav.

På grund af den lange behandlingstid, er der mange virksomheder, der stadig ikke har modtaget kompensation. Derfor fremsendte Erhvervsministeren et aktstykke om straksudbetaling til alle virksomheder, der har ansøgt senest d. 28. april. Ifølge Erhvervsministeriet kan 9 ud af 10 af de virksomheder, der har ansøgt, forvente udbetaling senest d. 1. maj. Læs evt. pressemeddelelsen her

Ordningen blev forlænget d. 18 april, så den nu gælder til og med d. 8. juli. Det fremgår på virksomhedsguiden.dk, at der i midten af maj vil åbne en ny ansøgningsrunde, hvor virksomheder kan ansøge om den forlængede periode. 

Derudover bliver muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Kravene er:

-At de ellers ville have afskediget mindst 30 % af deres medarbejder-stab (eller afskediget mindst 50 ansatte), der var ansat i virksomhederne m.fl. inden den 9. marts 2020

-At de ansatte sendes hjem til fuld løn, men uden at måtte arbejde i deres hjemsendelsesperiode

-Modtagelse af lønkompensation bevirker, at arbejdsgiver ikke må fyre de hjemsendte af økonomiske årsager

-At de hjemsendte skal afholde op til 5 dages ferie (antal af dage afhænger af hjemsendelsesperioden, og beregnes som 1,67 dage pr. måned), men de ansatte må dog selv bestemme, om de 5 dage skal være som ferie, afspadsering eller anden opsparet tid (fritvalgsordninger m.v.). Hvis ikke medarbejderen har 5 feriedage m.v. at tære på, kan der tages forskud på kommende ferie eller ganske enkelt afholdes dage uden løn

– Virksomheden må ikke benytte sig af andre muligheder for hjemsendelse uden løn

– Virksomheden lønudgifter må ikke være dækket af andre støtteordninger indført som følge af Covid-19.

– Statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift må ikke udgøre over halvdelen eller forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af virksomhedens ordinære driftsudgifter.

 

Hvilke medarbejdere kan få kompensation, og hvor meget? 

-Arbejdsgiver modtager for månedsansatte en lønkompensation på 75 % af lønnen, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden

-For timeansatte modtager arbejdsgiver en lønkompensation på 90 % af lønnen, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden

-Lønnen beregnes efter almindelige lønbegreb, altså inklusive tillæg, pensioner, personalegoder m.v., lidt populært sagt den øverste linje på ens løncheck forinden, at der påbegyndes beregnet ATP- og AM-bidrag samt A-skat. Lønnen opgøres som et gennemsnit af seneste 3 og 12 måneder.

-Deltidsansatte – f.eks. studerende med studiejobs – kan omfattes af ordningen om lønkompensation, men derimod kan selvstændige, lærlinge og elever samt freelancere ikke omfattes. Her er, eller forventes, særskilte hjælpepakker.

-Hjemsendelse kan ske med 1 dages varsel, ligesom folk kan kaldes tilbage på arbejde med 1 dages varsel.

SÅDAN SØGER DU

Du skal ansøge om lønkompensation elektronisk med dit NemID via www.virksomhedsguiden.dk

I ansøgningen skal du oplyse:

  • at du søger lønkompensation pga. arbejdsmangel som følge af Corona-krisen
  • længden af perioden, du ønsker kompensation for
  • antallet af medarbejdere, der hjemsendes
  • følgende oplysninger om dine ansatte: CPR-numre, fulde navn, løn, ansættelses type, månedsløn og beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid
  • Du skal have ansættelseskontrakt klar på nyansatte.

Derudover skal du vedlægge en tro og lov-erklæring fra ledelsen, der anfører, at der er afgivet korrekte oplysninger.

Da du kun kan være logget på det elektroniske ansøgningsskema 30 minutter adgangen, er det vigtigt, at du har alle informationer om dine medarbejdere klar, inden du logger på virksomhedsguiden.dk.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning til ansøgningsproceduren, inden du går i gang.

Din revisor hos CK står klar til at hjælpe og rådgive dig.

 

DET SKAL DU BRUGE AF EFTERFØLGENDE DOKUMENTATION

Når man på et tidspunkt står på den anden side af Corona-krisen, skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev anvendt som ansøgt, hvilket sker ved:

  • Indsendelse af oplysninger om, at de berørte medarbejdere blev hjemsendte (vi anbefaler derfor, at der på hjemsendelsestidspunktet udfærdiges et hjemsendelsesbrev til de berørte.)
  • Godkendt revisor (de statsautoriserede og registrerede revisorer) skal gennemgå dokumentationen og afgive en erklæring på den efterfølgende indsendte dokumentation.

 

Q&A

Loven fylder blot én side og blev vedtaget uden at der blev stillet spørgsmål til Ministeren ved 2. eller 3. behandling, så i praksis vil der være en række spørgsmål, der ikke besvares af lovgiver. I forbindelse med 1. behandling blev der stillet spørgsmål, hvor følgende udvalgte Q&A kan have interesse:

 

-Funktionærer skal forstås efter Funktionærlovens § 1, altså mindst 8 timers arbejde om ugen, at det er en tjenestestilling (vikarer anses ikke for at være funktionærer) og inden for kontor, handel, klinik, teknik og ledelse, men ikke håndværkere og fabriksarbejdere, der så anses som timelønnede i stedet.

-Vikarbureauer kan anvende ordningen om lønkompensation, og kan ansøge i.f.t. sine ansatte vikarer. De virksomheder hvor vikaren er udsendt til, skal ikke medtage vikarer i deres egne opgørelser for lønkompensation, idet de ikke er arbejdsgivere for vikarerne.

-Arbejdsgiver og ansatte må godt forinden at der sker hjemsendelse og anmodes om lønkompensation, vedtage en aftale om lønnedgang (SAS m.fl. har vedtaget dette). Er der aftalt lønnedgang skal der ikke afholdes 5 feriedage af den ansatte.

-Hvis en virksomhed har hjemsendt folk, og efterfølgende får en uventet ordre, kan folk indkaldes, og efter ordrens udførelse hjemsendes på ny. Efterfølgende skal kompensation for denne periode tilbagebetales til Staten.

-Det er muligt for arbejdsgiveren at skifte mellem hvilke ansatte, der er hjemsendte,

-1 dags varsel skal forstås som kommende kalenderdag efter varsel om hjemsendelse.

-Det er muligt efterfølgende at foretage flere hjemsendelser end først antaget, og sende yderligere ansøgning som følge heraf.

-Hjemsendte ansatte må efter aftale deltage i voksen- og efteruddannelse, men der kan ikke opnås kompensation efter de særlige regler for voksen- og efteruddannelse under lønkompensationspakken (med andre ord, man kan ikke få i pose og sæk).

-En ejer og hans medhjælpende ægtefælle kan blive omfattet af ordningen, forudsat at ægtefællen kan anses som ansat.

 

Indtil videre løber ordningen fra 9. marts til og med den 8. juni 2020.