Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

Christensen Kjærulff

Forretningsbetingelser for erklærings- og rådgivningsydelser

Indledning

1.1
Disse forretningsbetingelser for CHRISTENSEN KJÆRULFF Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 15 91 56 41) (”CK”) gælder for de erklæringsopgaver og rådgivningsopgaver, CK leverer til sin kunde (”Kunden”). De med Kunden indgåede aftaler, herunder eventuelt udarbejdet aftalebrev med bilag og disse forretningsbetingelser udgør aftalen mellem CK og Kunden (”Aftalen”).
1.2
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalebrevet og forretningsbetingelserne skal vilkår i aftalebrevet være gældende.

Ydelser

2.1
CK´s ydelser (”Ydelserne” eller ”Ydelser”) er beskrevet i indgåede aftaler, herunder eventuelt i aftalebrev og omfatter tillige andre ydelser, der måtte aftales
2.2
Bortset fra afgivelse af revisionspåtegninger og andre revisorerklæringer til brug for tredjemand leveres Ydelserne under forudsætning af, at de udelukkende er til Kundens eget brug.
2.3
CK er ikke som følge af Aftalen forhindret i at tilbyde og levere ydelser til andre kunder, selvom disse måtte være konkurrenter eller have interesser, som strider mod Kundens.

Bemanding og Interessekonflikt/Uafhængighed

3.1
Hvis Aftalen indeholder en angivelse af hvilke af CK´s partnere og medarbejdere, der leverer Ydelserne, kan CK erstatte disse med andre partnere og medarbejdere, dog uden at Kunden påføres meromkostninger.
3.2
I forbindelse med kundeforholdets påbegyndelse kontrollerer CK, om der foreligger interessekonflikter, som kan påvirke CK’s uafhængighed.
3.3
Kunden skal straks informere CK, hvis Kunden bliver opmærksom på en interessekonflikt.

Underleverandører og samarbejdspartnere

4.1
CK indgår i et globalt samarbejde, Nexia International, som deler viden og ekspertise, men som hver især er uafhængige juridiske enheder.
4.2
CK indgår i et nationalt samarbejde, Revisorgruppen Danmark, som deler viden og ekspertise, men som hver især er uafhængige juridiske enheder.
4.3
Revitax A/S er et selvstændigt konsulentfirma, som indgår i samarbejdet via Revisorgruppen Danmark.
4.4
CK er i forhold til Kunden ansvarlig for de af CK anvendte underleverandørers ydelser. De af CK antagne underleveran-dører vil alene handle på vegne af CK og efter CK´s instruks.
4.5
Såfremt der efter henvisning fra CK indgås aftaler direkte mellem Kunden og CK´s samarbejdspartnere eller underleverandører, sker dette efter instruks fra Kunden, og CK har intet ansvar for de af samarbejdspartneren eller underleverandøren leverede ydelser.

Kundens assistance og forpligtelser

5.1
Kunden samarbejder loyalt med CK om levering af Ydelserne og stiller de for Ydelserne nødvendige oplysninger, assi-stance m.v. til rådighed for CK.
5.2
Kunden er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af afgivne oplysninger og bærer dermed risikoen for de konsekvenser som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan have for CK’s ydelser.
5.3
Kunden skal oplyse CK om udvikling eller andre forhold eller problemstillinger, der efter Kundens vurdering er væsentlige for CK’s løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.
5.4
Kunden er ansvarlig for styring og instruktion af de af Kunden antagne øvrige rådgivere og leverandører og disses ydelsers påvirkning af CK’s Ydelser.
5.5
Såfremt CK og eventuelle underleverandører til CK i forbin-delse med levering af de aftalte Ydelser opholder sig på Kun-dens adresse eller andet sted anvist af Kunden, indestår Kunden for, at kontorforhold og systemrettigheder m.v. ikke er i strid med lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Honorar og fakturering

6.1
Honorar for Ydelserne fastsættes normalt som beskrevet i Aftalen. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelser, medmindre dette fremgår specifikt af Aftalen. Angivelse af fast ho-norar er udtryk for et skøn ud fra de oplysninger om ønskede Ydelser, CK har modtaget. CK er således berettiget til at be-regne sig et yderligere honorar, hvis Ydelsernes omfang udvides efter aftaleindgåelsen, eller hvis levering af Ydelserne viser sig at være mere komplekst eller tidskrævende end forudsat ved Aftalens indgåelse eller som følge af lovændringer eller tilpasning af internationale standarder.
6.2
Såfremt Aftalen ikke angiver størrelsen af CK´s honorar, eller hvordan CK´s honorar fastsættes, vil honoraret være baseret på medgået tid, herunder til transport, på baggrund af de til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der har leveret Ydelserne. Timesatser for de enkelte partnere og medarbejdere reguleres 1. september hvert år uden varsel eller meddelelse.
6.3
Ud over det i punkt 6.1 nævnte honorar samt eventuel moms fakturerer CK Kunden for omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med levering af Ydelserne.
6.4
CK fakturerer løbende i forbindelse med leverance af Ydel-serne og forbeholder sig ret til aconto fakturering. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling kan CK beregne renter med 0,6% pr. måned. Over-holdes betalingsfristen ikke, forbeholder CK sig ret til at indstille yderligere arbejde og tilbageholde yderligere Ydelser, indtil betaling har fundet sted

Aftalens ophør

7.1
Kunden såvel som CK kan til enhver tid opsige Aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor den anden part modtager skriftlig meddelelse om opsigelsen. CK kan dog ikke opsige Aftalen, såfremt dette vil stride mod gældende lovgivning eller god revisorskik.
7.2
Såfremt Aftalen bringes til ophør før dens ordinære udløb, er CK berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til Aftalens ophør samt for CK´s omkostninger som følge af Aftalens ophør før ordinært udløb, herunder omkost-ninger til CK´s underleverandører m.v.
7.3
Eventuelle bestemmelser i Aftalen, der i kraft af deres karakter rækker ud over tidspunktet for ophøret af Aftalen, skal fortsat gælde efter ophør.

Tavshedspligt, fortrolighed og behandling samt videregivelse af persondata

8.1
CK og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger vedrørende den anden parts forhold og afgivne oplysninger, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter.
8.2
CK´s interne procedurer tilsikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger og persondata, som CK erhverver i forbindelse med de i henhold til Aftalen udførte Ydelser.
8.3
CK´s partnere, medarbejdere og underleverandører er under-lagt tavshedspligt.
8.4
I den udstrækning Kunden har koncernrelationer til udenland-ske virksomheder, samtykker Kunden til, at CK må:· udveksle oplysninger med udenlandske revisionsfirmaer til brug for de udenlandske revisionsfirmaers levering af ydelser til en af Kunden koncernrelateret virksomhed.· videregive oplysninger om kundeforhold, leverede ydelser, modtagne honorarer, bemandinger mv. til Nexia In-ternational til brug for statistisk behandling, forretnings-udvikling og optimering i Nexia International.
8.5
CK er underlagt særlige krav om kvalitetsstyring og kvalitets-kontrol af Erhvervsstyrelsen, Revisorgruppen Danmark og Nexia International. Kontrollanten er underlagt samme tavshedspligt og andre begrænsninger, som er gældende for CK. Kunden accepterer, at CK videregiver oplysninger m.v. om Kunden, som måtte være nødvendige i forbindelse med denne kvalitetsstyring og -kontrol samt efterlevelse af lovgivningen om hvidvaskning.
8.6
CK bestræber sig i videst mulige omfang for opretholdelse af fortrolighed men indestår ikke for, at fortrolighed kan opret-holdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af post og email.
8.7
Kunden er ansvarlig for, at overgivelse af oplysninger til CK og dennes underleverandører overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.
8.8
I det omfang CK i forbindelse med de i henhold til Aftalen udførte Ydelser omfattet af revisorloven behandler oplysnin-ger omfattet af persondataloven, anser CK sig for dataansvarlig i persondatalovens forstand.
8.9
Når CK i forbindelse med visse konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger efter Kundens instruks og på Kundens vegne, anser vi os for databehandler, og der indgås databehandleraftale. Der henvises i øvrigt til CK’s Databeskyttelsespolitik på hjemmesiden.
8.10
CK har med respekt for sin tavshedspligt, jf. pkt. 8.1, ret til loyalt som reference over for tredjemand at oplyse om karakteren af og sit engagement med Kunden, medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig dette.

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, undersøgelses- og underretningspligt

9.1
CK er som revisionsvirksomhed underlagt forpligtelserne i Hvidvaskloven i relation til kundekendskabsprocedurer og risikovurdering af kundeholdet i forhold til at kunne blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Det indebærer, at CK skal sikre et tilstrækkeligt kendskab til Kunden inden forretningsforbindelsen etableres.
9.2
CK skal som led i kundekendskabsproceduren og risikovurderingen indhente identitets- og kontroloplysninger fx pas, kørekort og sygesikringsbevis på Kunden samt dokumentation for Kundens virksomhed, reelle ejere, midlernes beskaf-fenhed og politisk eksponerede personers tilknytning til Kun-den (PEP).
9.3
CK anvender en digital platform (Creditro) til Kundekend-skabsproceduren hos CK.
9.4
De indhentede oplysninger vil alene blive brugt til at opfylde CK’s forpligtelser efter hvidvaskloven.
9.5
Oplysningerne iht 9.1. skal i henhold til hvidvaskloven gemmes i 5 år efter kundeforholdets ophør.
9.6
CK er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt, hvor CK har mistanke om eller rimelig grund til at mene, at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorisme. I de tilfælde, hvor en mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme ikke kan afkræftes, er CK forpligtet til at underrette til Hvidvasksekretariatet.
9.7
CK er desuden forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis der konstateres ulovlige kapitalejerlån uanset hvordan lånet er opstået, og uanset det efterfølgende er berigtiget.
9.8
CK er underlagt tavshedspligt i forhold til foretagne underretninger.
9.9
Hvis CK i forbindelse med kundekendskabsproceduren jf. 9.1. konstaterer, at dette kendskab ikke stemmer overens med kundens registreringer af reelle ejere i ejerregistret, og Kunden ikke berigtiger forholdet hurtigt muligt, skal CK indberette uoverensstemmelsen hurtigst muligt.

Ansvarsbegrænsning, reklamation mv.

10.1
CK er ansvarlig for den leverede Ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre andet aftales, kan CK’s ansvar i forbindelse med levering af Ydelsen, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar for Ydelsens udførelse, dog maksimalt DKK 5.000.000 uanset Ydelsens omfang og honorarets størrelse. Hvis det fakturerede og betalte honorar for Ydelsens udførelse udgør mere end DKK 2.500.000, kan CK’s ansvar i forbindelse med levering af Ydelsen, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, dog ikke overstige 2 gange det fakturerede og betalte honorar for Ydelsens udførelse, dog maksimalt DKK 10.000.000 uanset Ydelsens omfang og honorarets størrelse. Såfremt der er tale om en løbende Ydelse, opgøres ho-noraret i forbindelse med ansvarsbegrænsning som det i de seneste 12 måneders fakturerede og betalte honorar for denne Ydelse.
10.2
CK’s ansvar er begrænset til direkte tab. CK har intet ansvar for drifts- eller avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, andet indirekte tab, følgeskader eller tab af data.
10.3
CK er ikke ansvarlig for tab, der kan henføres til det af Kunden, Kundens rådgivere eller leverandører leverede materiale, oplysninger, systemer, ydelser mv. CK har ikke noget ansvar for ydelser leveret af tredjemand, antaget af Kunden, herunder Kundens rådgivere og leverandører. CK kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end CK eller CK’s an-tagne underleverandører.
10.4
CK er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser under Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for CK’s eller en underleverandørs kontrol.
10.5
CK er ikke ansvarlig for mundtligt ydet rådgivning, der ikke er bekræftet skriftligt. Breve, notater, erklæringer mv. i ud-kast udgør ikke CK´s endelige rådgivning eller erklæring, og Kunden kan kun støtte ret på de endelige Ydelser. Ligeledes kan CK ikke holdes ansvarlig for indholdet af mundtlige rapporteringer og tilkendegivelser, som efterfølgende skal erstattes af færdige Ydelser.
10.6
Kunden skal straks give CK skriftlig meddelelse om konstaterede fejl eller mangler ved Ydelserne eller forhold, som kan give anledning til, at der rejses krav mod CK. CK har ret til at afhjælpe en konstateret fejl eller mangel ved ydelserne inden for en efter omstændighederne passende frist.

Rettigheder

11.1
CK bevarer ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til Ydelserne og enhver form for materiale, herunder internt materiale (udkast, arbejdspapirer og lignende), kon-cepter, systemer, arbejdsprocesser, skabeloner, modeller, spreadsheets, software, databaser, metoder, rapporter, know-how m.v., som anvendes til brug for, eller som opstår som led i CK´s opfyldelse af Aftalen. CK kan anvende sine rettigheder i forhold til andre kunder eller på anden vis, dog med respekt for sin tavshedspligt.
11.2
Kunden har alene en brugsret til Ydelserne.

Elektronisk kommunikation

12.1
CK og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail eller andet medie) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. CK og CK’s underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.
12.2
CK anvender krypteret kommunikation i form af vores CK-fildelingstjeneste. Vi anbefaler Kunden at anvende krypterede mails ved fremsendelse af persondata eller vores fildelingstjeneste.

Gyldighed

13.1
Såfremt en eller flere bestemmelser i Aftalen eller dele heraf erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ufravigelig lovgivning, senere ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav, skal sådanne bestemmelser ikke anses som en del af Aftalen. Gyldigheden af Aftalens øvrige bestemmelser påvirkes ikke.

Lovvalg og værneting

14.1
Aftalen er undergivet dansk ret dog undtaget danske lovvalgsregler, hvor disse peger på anden ret end dansk.
14.2
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen eller Ydelserne, skal afgøres endeligt og bindende efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Vold-giftsinstitut. Både Kunden og CK har tavshedspligt med hensyn til tvisten, herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og -kendelsen.

København, den 1. september 2023

CHRISTENSEN KJÆRULFF

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Vi vil løbende opdatere forretningsbetingelserne, så den passer til gældende lovgivning.

Hent vores forretningsbetingelser som PDF.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.