To statsautoriserede revisorer drøfter klients indberetning af årsrapporten

Indberetning af årsrapporten

onsdag den 29. jun. 2022

Nogle gange bliver man overrasket over de justeringer, der finder sted, fra et lovforslag ligger i udkast, og indtil det endelige lovforslag fremsættes i Folketinget.


Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring til årsregnskabsloven, der betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten permanent forlænges fra de hidtidige 5 måneder til 6 måneder. I det oprindelige udkast til lovforslaget var det hensigten, at fristforlængelsen først skulle have virkning for 2022-ka-lenderårsrapporterne.

 


Årsrapporterne for virksomheder i regnskabsklasse B og C for kalenderåret 2021 bliver således de første, der bliver omfattet af fristforlængelsen i den ændrede bestemmelse i årsregnskabs-loven. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber (regnskabsklas-se D) er ikke omfattet af den gennem-førte lempelse af indberetningsfristerne og skal således fortsat indberettes 4 måneder efter balancedagen.
Lovændringen har også den betydning, at fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår for virksomheder i regn-skabsklasse B og C er forlænget fra 5 til 6 måneder. Det betyder, at anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om omlægning af regnskabsår fremover skal være mod-taget senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 6 måneder efter omlæg-ningsperiodens udløb.


Når man har ønsket at forlænge ind-beretningsfristen for årsrapporterne, skyldes det, at virksomhedernes frist for indberetning af oplysningsskema-et (selvangivelsen) til Skattestyrelsen skal ske senest 6 måneder efter ind-komstårets udløb. Herefter vil alene de virksomheder, som har regnskabsaf-slutning i perioden 1. februar til 31. marts opleve, at indsendelsesfristerne er forskellige. Det drejer sig ifølge lovbemærkningerne til ændringsloven om ca. 1 % af virksomhederne i regn-skabsklasse B og C.

Denne artikel er forfattet af Thomas Bjerrehus, udviklingschef Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn