Økonom beregner værdien, som revisorpligten kan medføre

Indførelse af revisorpligt skaber værdi

onsdag den 29. jun. 2022

Indførelse af revisorpligt skaber værdi

Den 6. april 2022 fremsatte erhvervsmi-nisteren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisor-involvering i form af ”revisorpligt” ved regnskabsaflæggelsen for visse mindre selskaber. Formålet er at styrke regelef-terlevelsen og reducere antallet af fejl i de indberettede årsrapporter, i bogfø-ringsrutiner og i skatte- og momsangi-velser. Behovet for ændrede regler sker i erkendelse af, at øget involvering af en godkendt revisor skaber værdi for såvel virksomhederne som for samfundet som helhed.

 

Øget revisorinvolvering

Den del af lovforslaget, der indebærer øget revisorinvolvering, betyder:

  • krav om valg af enten revision eller udvidet gennemgang af årsrapporter for virksomheder med en balance-sum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, uanset størrel-sen af virksomhedens nettoomsæt-ning og antal ansatte. Skærpelsen er primært rettet mod investeringsvirk-somheder, som forvalter betydelige midler og har betydelig gæld, men har få ansatte og en lav omsætning.
  • krav om en revisorerklæring fra en uafhængig revisor for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B i særlige risikobrancher* med en årlig nettoom-sætning mellem 5-8 mio. kr. De omfat-tede virksomheder kan selv vælge, om det skal være en erklæring om as-sistance, review, udvidet gennemgang eller revision af årsregnskabet.
  • mulighed for påbud af revision eller udvidet gennemgang af årsrapporten, hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol har konstateret væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
  • bortfald af mulighed for at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

 

De forskellige former for  revisorerklæringer

En revisorerklæring skaber tillid og tro-værdighed til indholdet af en virksom-heds årsrapport. Det er kun en godkendt revisor, der må afgive erklæringer på årsrapporter, der indberettes til Er-hvervsstyrelsen. En godkendt revisor er i Danmark enten statsautoriseret eller registreret revisor.

En bogholder hjælper virksomheder med at bogføre og eventuelt også med at opstille en årsrapport, som den eksterne (godkendte) revisor efterfølgende afgiver erklæring om. En bogholder kan ikke afgive erklæring på årsrapporter, der indberettes til Erhvervsstyrelsen.

I Danmark kan en godkendt revisor afgive fire typer af erklæringer på en årsrapport. De fire typer er revisorerklæ-ring om:

 

  • revision (revisionspåtegning)
  • udvidet gennemgang
  • review/gennemgang
  • assistance med regnskabsopstilling.

 

Revision er det arbejde, der udføres i forbindelse med revisors undersøgel-se af årsrapporten for en virksomhed. Hensigten med revision er at give virk-somheden og dennes interessenter (fx investorer, långivere, leverandører, kun-der mv.) en uafhængig (dvs. neutral og objektiv) gennemgang af årsrapporten og virksomhedens finansielle stilling. I den forbindelse tager revisor stilling til, om en virksomheds årsrapport opfylder den gældende lovgivning på bl.a. regn-skabsområdet.

Arbejdet bag erklæringen om revision er det mest omfattende, og derfor resulte-rer det også i en erklæring, der giver den højeste grad af sikkerhed.

 

Revisorinvolvering skaber også værdi for virksomheden

 

Når en revisor skal afgive en erklæring på en årsrapport, kræver det indgående forståelse af virksomhedens art, dens drift, de typer af investeringer, der fore-tages eller planlægges, samt virksom-hedens struktur og finansiering. Denne forståelse skal altid opnås med henblik på vurdering af virksomhedens valg af regnskabspraksis. Det betyder også, at revisor skal opnå en grundig forståelse af dele af virksomhedens forretnings-gange og intern kontrol.

Opnåelse af denne indsigt i virksomhe-den gør – sammen med revisors detal-jerede branchekendskab – at revisor samtidig med det udførte arbejde kan skabe værdi i virksomheden ved at as-sistere med processer og optimering af driften, omkostningsbesparelser, fremti-dig strategi, skabe overblik over hvor og hvordan indtjeningen sker mv.

Løbende at have en revisor involveret skaber også værdi i forhold til de enkelte interessenter, herunder myndigheder, og signalerer, at virksomheden er klar til at blive kigget efter i kortene.

 

Ikrafttrædelse

Lovforslaget om ”revisorpligt” blev vedtaget den 19. maj 2022, og ændrin-gerne om øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

 

Denne artikel er forfattet af Karsten Andersen, statsautoriseret revisor Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn