Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederNye regler for indberetning af moms

Nye regler for indberetning af moms

Som en del af Skattestyrelsens forstærkede kontrolindsats er der kommet en ny indberetningspligt, som alle momsregistrerede virksomheder skal tage stilling til. Én gang årligt skal du nemlig oplyse, hvorvidt din virksomhed har momsfrie indtægter/aktiviteter.

Fagligt nyt

Nye regler for indberetning af moms

Nye regler for indberetning af moms

Som en del af Skattestyrelsens forstærkede kontrolindsats er der kommet en ny indberetningspligt, som alle momsregistrerede virksomheder skal tage stilling til. Én gang årligt skal du nemlig oplyse, hvorvidt din virksomhed har momsfrie indtægter/aktiviteter.

Momsfrie ydelser

Når du skal indberette moms vedrørende juni 2024, 2. kvartal 2024 eller 1. halvår 2024 skal du aktivt tage stilling til, om din virksomhed har momsfrie aktiviteter, der er omfattet af momslovens §13.

Listen omfatter bl.a. andet:

  • Hospitalsbehandling, samt anden sundhedsvirksomhed
  • Social forsorg og bistand
  • Skoleundervisning
  • Kulturelle aktiviteter
  • Salg af fast ejendom
  • Finansielle aktiviteter
  • Personbefordring

Bemærk, at listen er ikke udtømmende, men du kan se den fulde liste her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/209#P13.

Hvis du kan svare ”ja” til spørgsmålet om momsfrie ydelser, bliver du bedt om:

1: at oplyse den momsfradragsprocent, som din virksomhed bruger i den aktuelle indberetningsperiode, og 2: slutdatoen på det regnskabsår, som fradragsprocenten kommer fra.

Din virksomheds delvise momsfradragsprocent (også kaldet splitmoms)

Momsfradragsprocenten viser, hvor meget af din samlede omsætning, der ikke er fritaget for moms, eller rettere sagt angiver den forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning for regnskabsåret. Du udregner den på baggrund af din virksomheds tidligere omsætning, og som hovedregel på baggrund af omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår.

Har virksomheden for eksempel en samlet omsætning på t.kr. 1.000, hvoraf t.kr. 200 vedrører momsfritaget ydelser, vil virksomhedens momsfradragsprocent udgøre 800/1.000, svarende til 80%.

Den indgående moms skal således også beregnes med 80%, og de 20% man ikke kan afløfte, skal i stedet udgiftsføres i resultatopgørelsen.

SKAT oplever, at nogle virksomheder med splitmoms først efter årets udgang opgør deres momsfradragsprocent og herefter efterregulerer deres indgående momsfradrag. Med de nye indberetningsregler kan SKAT fremover nemmere kontrollere, at virksomheder ikke under vejs indberetter en for høj indgående moms, og dermed uberettiget opnår en finansiering via de løbende momsafregninger.

Afrunding

Hvis du har spørgsmål til den nye indberetningspligt, er du altid velkommen til at kontakte os i Christensen Kjærulff. Vi vil med glæde hjælpe dig i processen.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.