En statsautoriseret revisor viser graf i årsrapporten

Oplysning i årsrapporten om den fortsatte drift

onsdag den 29. jun. 2022

Oplysning i  årsrapporten om  den fortsatte drift

Et regnskab udarbejdes som udgangs-punkt på grundlag af regnskabsprincip-pet om fortsat drift, dvs. under forud-sætningen om, at virksomheden vil fortsætte sine aktiviteter i en oversku-elig fremtid. Særligt for virksomheder med aktiviteter i Ukraine og Rusland gælder det, at der kan være usikkerhed om fortsat drift. Virksomhederne kan være tvunget til at lukke ned for akti-viteterne med Ukraine og Rusland eller være nødsaget til at indstille samhand-len med Rusland. 

Ledelsens ansvar og vurdering  


Det er ledelsen, der har ansvaret for, at årsregnskabet giver et retvisende bille-de, dvs. aflægges inden for rammerne af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Ledelsen skal sikre og dokumentere, at forudsætningen om fortsat drift er opfyldt samt sikre, at alle relevante og nødvendige oplys-ninger er medtaget i årsrapporten til vurdering af virksomhedens økonomi-ske stilling. 
Væsentlig usikkerhed
Ledelsen skal være opmærksom på væsentlig usikkerhed, som rejser be-tydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og som derfor enten påvirker forudsætningen om fortsat drift eller skal oplyses i årsrap-porten.
Væsentlig usikkerhed er ikke defineret i årsregnskabsloven, men foreligger, hvis omfanget af den potentielle effekt af forholdet er sådan, at regnskabet er misvisende, hvis forholdet ikke omtales i regnskabet. Eksempler på begivenhe-der eller forhold, der kan skabe betyde-lig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, er:

  •  negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital
  •  realiserede eller forventede negative pengestrømme fra driften
  •  lån, der nærmer sig forfald uden realistisk mulighed for forlængelse
  • manglende evne til at overholde betingelser i låneaftaler eller betale kreditorer ved forfald
  • tab af et større marked, en fran-chise-aftale, licens eller hovedleve-randør.

Eksisterer der væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, kræver årsregnskabsloven op-lysning herom i både ledelsesberetning og note.


Ledelsesberetningen og noterne


I ledelsesberetningen for en klasse B virksomhed skal ledelsen redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virk-somhedens aktiviteter og økonomiske forhold. De pågældende oplysninger bør som minimum omfatte:

  • de vigtigste begivenheder eller for-hold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften
  • ledelsens planer for at håndtere dis-se begivenheder eller forhold
  •  at der er en væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og at virksomheden derfor muligvis vil være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.

Omtalen i ledelsesberetningen om væsentlig usikkerhed vedrørende den fortsatte drift skal således altid beskri-ves i ledelsesberetningen. Afsnittet i ledelsesberetningen om dette forhold kan med fordel formuleres enslydende med noten.


Der skal i noterne gives oplysning om væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens evne til at fortsætte driften, hvis dette er relevant. 


Din revisor kan hjælpe dig med vurdering af de oplysninger, som bør medta-ges i årsrapporten

Denne artikel er forfattet af Karsten Andersen, statsautoriseret revisor, Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn