Udlejer leverer nøgler til Airbnb-lejer

Airbnb og momsregler

fredag den 24. mar. 2023

Airbnb og momsregler

De fleste vil nok undre sig over, hvorfor momsregler bringes på banen i.f.t. Airbnb, idet hovedreglen i momsloven er, at indtægter ved udlejning af enhver form for fast ejendom er fritaget for moms.

Ved udlejning af hotelværelser, B&B-værelser m.v. samt ved korttidsudlejning af værelser gælder hovedreglen ikke, og aktiviteten er momspligtig.

Landsskatteretten har i afgørelser i 2021 og 2022 strammet op på, hvorledes udlejning via Airbnb skal betragtes, og som udgangspunkt vurderes som værende virksomhed med ydelse af midlertidigt logi til turister på kommerciel basis, altså en konkurrent til hoteludlejningsvirksomhed, også ved udlejning af huse og lejligheder på hotellignende vilkår, og er dermed momspligtig virksomhed.

Momspligten indtræder, når der over en 12 måneders periode udlejes for mere end kr. 50.000, dette inklusive eventuel betaling for forbrug, rengøring m.v. En del privatpersoner driver således en momspligtig virksomhed uden at vide dette.

Har man en udlejning via Airbnb, der er momspligtig, skal man derfor have momsregistreret sig, således at SKAT kan få indberettet og modtage den moms, der kan opgøres ved udlejningen. Som følge af momspligt vil der være momsfradrag på de omkostninger, der knyttes til udlejningen via Airbnb.

Handel med udland

SKAT har kørt momskontroller i.f.m. handel med udlandet og konstateret, at mange begår fejl i momsindberetningerne, og nogle som ganske enkelt snyder i moms.

For at reducere antallet af fejl, og imødegå dem der forsøger at snyde, vil der til sommer komme automatiske differencekontroller. Tal oplyst i rubrik A (varer/ydelser købt i andre EU-lande) og B (varer/ydelser solgt momsfrit til andre EU-land), vil automatisk blive sammenholdt med tal oplyst til EU (de såkaldte VIES-lister der holder styr på beløb, der efter rubrik A skal beregnes erhvervelsesmoms på, og rubrik B med salg der skal indberettes til EU-salgslister og/eller som lokalt skal momsberigtiges).

Er der en difference, skal denne kunne forklares. Har virksomheden ikke en forklaring kan virksomheden risikere, at skulle betale 25% af differencen som værende moms.

Afslutning

Er du i tvivl om du får behandler momsen korrekt, har vi dygtige momseksperter i Christensen Kjærulff, som kan hjælpe.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn